Friday, December 08, 2023
Text Size

COACHING


COACHING PERNIAGAAN

  1. Perniagaan Baru
  2. Perniagaan Sedia Ada
  • Perniagaan Bermasalah
  • Meningkatkan Perniagaan
  • Membesar atau meningkatkan perniagaan
 

COACHING PRESTASI (Performance Coaching)

  1. Korporat / Industri
  2. Individu


COACHING KEHIDUPAN (Life Coaching)

  1. Kumpulan
  2. Individu
Category: COACHING

Berita Terkini